Obchodní podmínky

pro nákup/prodej zboží mezi občany

inzerovaného paní Ludmilou Kmeťovou

Nová 662, Bučovice 685 01

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Prodej zboží prezentovaného na těchto webových stránkách má charakter prodeje mezi občany dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající vzhledem k malému objemu prodávaného zboží není podnikající osobou. Tato skutečnost nijak neomezuje nároky kupujícího vzniklé na základě uzavření smlouvy a následujících ustanovení těchto Obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím přijetí konečné objednávky na zboží inzerované prodávající na webové stránce umístněné na internetové adrese www.loutky-lida.cz (dále jen „webové stránky“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

 • Webové stránky prodávající obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové stránky obsahují informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, počet loutek nebo jiného zboží nepřesáhne 3ks a hmotnost 3 kg. Zakázky s větším počtem kusů je nutné řešit individuálně včetně ceny přepravy.
 • Pro objednání zboží slouží e-mailová adresa loutky.lida@centrum.cz. Zde zákazník objednává druh, množství a případně i provedení zboží. Prodávající po upřesnění všech údajů včetně termínu, kontaktních údajů, způsobu dodání a platebních podmínek provede rekapitulaci objednávky. Kupní smlouva je považována za uzavřenou přijetím této rekapitulace objednávky.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího upravenou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. Cena zboží a Platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu v hotovosti na dobírku při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce. Individuálně lze domluvit způsob platby jinou formou.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena možnost sjednání individuálních podmínek kupní smlouvy.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – účtenku, která je součástí dodávky zboží.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na e-mailovou adresu prodávající nebo písemně na adresu prodávající.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající přitom není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. O tomto odstoupení je povinen prodávající kupujícího bezprostředně informovat.

5. Přeprava a dodání zboží

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O poškození zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Za poškození zboží dopravou nenese prodávající odpovědnost.

6. Práva z Vadného plnění – REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a zejména pak že zboží:
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • Kupující může uplatnit reklamaci na vady nakoupeného zboží do 24 měsíců od jeho dodání.
 • Právo na reklamaci vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na kontaktní e-mailové adrese případně na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Popis reklamace musí obsahovat:
  • označení reklamovaného zboží
  • přesný popis závady a jak k ní došlo
  • datum nákupu
  • přesnou adresu a telefonické spojení
 • Reklamace se nevztahuje na zboží, které:
  • bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
  • nemá kompletní dokumentaci (faktura, účet, dodací list)
  • bylo mechanicky poškozené
  • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, žár, mráz apod.)
  • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • bylo poškozené neodborným zásahem nebo opravou
  • má propadlou záruční dobu v den předložení zboží k reklamaci
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující nárok na opravenu nebo výměnu vadného zboží, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady.

7. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebude žádným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám s výjimkou plnění zákonných povinností.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8. Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Bučovicích dne 16.7.2016